Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

9818 2b8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
2757 312c
Housewife. 
Reposted fromi-ann i-ann viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
2751 d238
Reposted fromodnowa odnowa viaszydera szydera
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiewolnica niewolnica
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viahope24 hope24
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viagraywall graywall
5523 1b45
Reposted fromsunlight sunlight viawhateva whateva
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianivea nivea

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viazEveR zEveR
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazEveR zEveR
4768 6d51 500
Reposted fromdivi divi viaselsey selsey
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaselsey selsey
5133 2f9d 500

erik.trent Dallas, Texas

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viazEveR zEveR
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl